Zásady pro zpracování osobních údajů

Společnost NetComp, spol. s r. o., IČO 25144413, se sídlem Bělehradská 47, 120 00  Praha 2 (dále také jako "Techarena", "my", "náš"), společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 53325 pro vás provozuje informační portál na adrese https://www.techarena.cz a zavazuje se respektovat soukromí svých uživatelů a chránit jejich osobní údaje. K tomu nás váže i povinnost své uživatele informovat o Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů.

[%ADVERT%]

Tyto Zásady se vztahují na veškerou naši činnost, která je vám poskytována (dále jako "Služba"), včetně zveřejňování článků, multimediálního obsahu včetně fotografií a videí čtenářům a odběratelům internetého portálu https://www.techarena.cz. Tyto zásady platí také bez ohledu na zařízení, přes které k naším službám přístupujete (počítač, mobilní telefon, tablet, TV, atd.). Používáním našeho portálu potvrzujete souhlas s postupy, které jsou popsány v těchto Zásadách.

1. Shromažďované a zpracovávané osobní údaje

Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

1.1. Údaje, které nám uživatel poskytne přímo

Jedná se o údaje, které nám uživatel poskytuje přímou registrací na našem portálu nebo registrací na akcích, které jsou pořádány. Může se jednat o pravidelné setkání s našimi fanoušky, kde vyžadujeme předchozí registraci, eventuelně o spotřebitelské soutěže, které pořádáme s našimi partnery. Tyto údaje shromažďujeme v rozsahu jméno a příjmení a e-mailová adresa. V některých případech tyto informace rozšiřujeme o pohlaví a věk za účelem správného oslovení a vhodnosti obsahu.

1.2. Údaje získané používáním Služeb

Kromě informací, které nám uživatelé poskytují, shromažďujeme informace o způsobu používání našich služeb za účelem zlepšování kvality obsahu.Jedná se např. o IP adresu, soubory cookies a obdobné technické soubory a případně jiný online identifikátor.

Více informací o cookies naleznete v samostatném článku.

1.3. Údaje, které získáváme od provozovatelů sociálních sítí

V případě registrace či přihlášení prostřednictvím tlačítech sociáních sítí (např. Facebooku), budou osobní údaje uživatele importovány z účtu na této sociální síti. V tomto případě přistupujeme k údajům, které na uvedené sociální síti uživatel zpřístupnil pro třetí strany. Jedná se zejména o ID sociální sítě, emailová adresa, profilový obrázek

Na základě nastavení preferencí uživatele na dané sociální síti je možné dostávat i další osobní údaje, s kterými uživatel předem na sociální síti souhlasí. např. jméno, věk, geografická poloha, fotografie nebo seznam přátel na sociální síti. Tyto informace standardně ovšem nevyžadujeme.

1.4. Jiné informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat také jiné informace o uživateli, jeho zařízení, jakým způsobem využívá naše služby způsobem, který popisuje tento dokument nebo jiný dokument, který bude vázán k dané službě.

Veškeré osobní údaje nám uživatel poskytujete dobrovolně. V případě rozhodnutí o neposkytnutí některých údajů, může mít toto rozhodnutí dopad na fungování dané služby.

2. Účel zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme osobní údaje uživatelů je za účelem personalizace obsahu na míru včetně možností se účastnit některých vybraných akcí a informování uživatele o nich.

Seznam aktivit pro které zpracováváme osobní údaje:

 • poskytování Služeb
 • zlepšení kvality našich Služeb
 • k cílení reklamy uživateli, poskytování sponzorovaného obsahu atd
 • provádění analýz využití Služeb za účelem jejich zlepšení
 • získání informací o výherci za účelem kontaktování v případě výhry ve spotřebitelských soutěžích
 • identifikace čtenářů a uživatelů systému vzhledem k jejich zkušenostem v případě zájmu o spolupráci
 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést kdykoli kliknutím v patičce emailu nebo v nastavení uživatelského profilu na portálu https://www.techarena.cz 
 • pro účely náboru nových pracovníků

3. Přístup k osobním údajům

Naší největší prioritou je ochrana osobních údajů. Pečlivě zvažujeme každý ojedinělý případ, který má za následek zpřístupnění dat tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému zneužití. 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k osobním údajům uživatele, dle povahy služby, které uživatel využívá jsou:

 • osoby, kterým jsou poskytovány údaje za účelem analýzy návštevnosti webů
 • osoby, které zajišťují technický provoz Služby poskytovatele
 • osoby, které doručují výhry v soutěžích
 • osoby, které pro provozovatele zajišťují technické zlepšování služeb
 • obchodní partneři, kteří se podílejí na zajišťování služeb poskytovatele formou spolupořádání akcí
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou
 • provozovatelé technických řešení za účelem zobrazování cíleného obsahu uživateli
 • provozovatelé sociálních sítí pro zajištění technických prostředků při přihlašování uživatelů do systémů poskytovatele

Za určitých, zákonem přesně definovaných podmínek, je provozovatel povinen poskytnout na základě výzvy údaje např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Osobní údaje je možné sdílet s jinými třetími stranami (jinými, než je uvedeno výše) i v jiných omezených případech. V takových případech, pokud to nařizuje zákon, provozovatel nejprve uživatele požádá o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.

4. Plugins pro sociální sítě

Naše Služby využívají tzv. zásuvné moduly sociálních sítí („Plugins“). V případě použití Služby, která obsahuje tuto funkčnost, mohou být některé informace, bez ohledu na poskytovatele, ze zařízení uživatele přeneseny provozovateli dané sociální sítě. Jedná se zejména o kliknutí na odkazy typu "Líbí se mi", "Sledovat" nebo "Sdílet", eventuelně přidáním komentáře v rámci "Pluginu" sociální sítě.

Používáme Plugins následujících provozovatelů sociálních sítí:

Facebook

Správce osobních údajů: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Irská republika. Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google

Správce osobních údajů: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google na https://www.google.com/privacy.

Twitter

Správce osobních údajů: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené státy americké. Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Twitter na https://twitter.com/privacy.

5. Odkazy na další weby a služby

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran a některé naše Služby poskytují přístup k službám třetích stran (např. sociálních sítí a portálů, kde je shromážděn audiovizuální obsah).

Nad tím, jak třetí strany a služby zpracovávají osobní údaje na svých webových stránkách, nemáme žádnou kontrolu. Webové stránky a služby třetích stran nekontrolujeme a neneseme žádnou odpovědnost za webové stránky, služby ani praktiky v souvislosti s ochranou soukromí třetích stran. Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů webových stránek a služeb třetích stran, které navštívíte přes naše webové stránky nebo služby.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů zpracováváme bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. Osobní údaje poskytnuté nám v souvislosti s pořádáním soutěží či akcí uchováváme po dobu dvou (2) let.

Pokud od nás přijmete nabídku spolupráce, jakékoli relevantní osobní údaje shromážděné během období před naší spoluprací se stanou součástí našich personálních spisů a budou uchovávány po dobu, která je v souladu se zvláštními právními předpisy. Pokud spolupráci nenavážeme, můžeme i přesto nadále uchovávat a používat vaše osobní údaje po dobu 2 let za účelem zvážení jiné vhodné pozice.

7. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za následujícími účely:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání námi poskytovaných Služeb, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat)
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) 
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

8. Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

9. Mezinárodní přenos osobních údajů

Osobní údaje mohou být přeneseny do zemí mimo Evropský Hospodářský Prostor (zejména do USA, které splňují požadavky tzv. „štítu ochrany soukromí“) a do jiných třetích zemí, vždy však v souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

10. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@techarena.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

11. Práva, které máte v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

[%ADVERT%]
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • právo osobní údaje opravit či doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • právo požadovat přenesení údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

12. Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů kontaktujte nás prosím na emailové adrese info@techarena.cz. 

Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Anketa

Systémové upozornění

UŽIVATELSKÉ JMÉNO

Popis: You are only allowed to change your username once every 90 days. A record of your username change will be displayed in your public profile, but your old username will not be displayed.

Chyba formuláře

UŽIVATELSKÉ JMÉNO

Tato položka byla zadána chybně. Prosíme o kontrolu správnosti zadání.

V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.

Úspěšně provedeno

FORMULÁŘ

Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.

Informace

FORMULÁŘ

Kontrola formuláře proběhla v pořádku. Formulář byl správně vyplněn a úspěšně uložen.

Nějaká informace

NÁZEV PROBLÉMU

Stojíte před rozhodnutím, jestli si zvolíte ANO pro pokračování a nebo NE pro zrušení operace. Co si vyberete?

Problém s přihlášením

UŽIVATELSKÉ JMÉNO / EMAIL

Zadaný email není ve správném tvaru.


Prosíme o kontrolu správnosti zadání. V případě opakování této chybové hlášky nás prosím kontaktujte na info@techarena.cz.

Hodnotit tento produkt

VOLITELNĚ: Pokud nechcete přijít o důležité informace o telefonech, vyplňte svůj e-mail a my Vás budeme pravidelně informovat.

Přeji si být informován:

Informace bez starostí

TO NEJLEPŠÍ Z TECHARENY V EMAILU

Pravidelný výpis toho nejzajímavějšího do Vaší e-mailové schránky.